Adatkezelési tájékoztató

A weboldalunk címe: https://www.luxespa.hu.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
I. FEJEZET – ALAPFOGALMAK
II. FEJEZET – AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
III. FEJEZET – SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
 2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek
  adatkezelés
  2.1. Adatkezelőtől egyszeri információkérés adatkezelése
  2.2. Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás adatkezelése
  2.3. Érintetti ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés
  2.4. Adatkezelő részéről történő ajánlatbekéréssel kapcsolatos adatkezelés

2.5.

Szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés

 1. Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés
 2. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
 3. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
 4. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
 5. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Adatkezelő Facebook oldalán
 6. Rendezvény szervezésével és ajándéksorsolással kapcsolatos adatkezelés
  8.1. Rendezvényszervezés
  8.2. Ajándéksorsolás
 7. Érintettről készített képek, videofelvételek, hangfelvételek kezelése
 8. Direkt marketing célú adatkezelés
  IV. FEJEZET – ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
  V. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ
  INTÉZKEDÉSEI

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) előírja, hogy az
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást
tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az
érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatását az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) is
előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek
teszünk eleget. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi szabályzatának
kivonata, mely azzal a céllal került megalkotásra, hogy az érintetteket tömör,
érthető és áttekinthető formában tájékoztassa az Adatkezelő egyes adtakezelési
tevékenységeiről és annak szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt témák és
kérdéskörök kapcsán a Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok rendelkezési az
irányadók.
A LuxeSpa Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A LuxeSpa Kft. az alábbiakban ismerteti a személyes adatok adatkezelési
tevékenységére vonatkozó legfontosabb adatkezelési elveit, bemutatja azokat a
szempontokat, követelményeket, amelyeket saját magával, mint Adatkezelővel
szemben megfogalmazott és előírt, valamint elismeri, hogy adatkezelési elvei
összhangban vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatos hatályos hazai és
európai jogszabályokkal.

I. FEJEZET- ALAPFOGALMAK ISMERTETÉSE

1.1. SZEMÉLYES ADAT
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
1.2. KÜLÖNLEGES ADAT
A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy
etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre
vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok,
a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatok.
1.3. EGÉSZSÉGÜGYI ADAT
Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes
személy egészségi állapotáról.

1.4. ÉRINTETTTEK
Minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetve
vagy közvetlenül azonosítható természetes személy, akinek az adatait az
Adatkezelő kezeli.

1.5. ADATKEZELŐ
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja.

1.6. ADATKEZELÉS
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés,

rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

1.7. ADATFELDOLGOZÓ
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki/amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az Adatfeldolgozók az adatkezelés szempontjából önálló döntést nem hoznak,
kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint
jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak
az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

1.8. HONLAP
Az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok.

1.9. SZOLGÁLTATÁS(OK)
Honlapokon történő regisztráció, ajánlatkérés és a Honlapokon biztosított
szolgáltatások. 

1.10. MUNKAVÁLLALÓ
Az a természetes személy, aki a Adatkezelővel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
1.11. COOKIE (SÜTI)
A felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs fájl,
célja többféle lehet, leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak
azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon
követésére használják.

1.12. DIREKT MARKETING TEVÉKENYSÉG
Azoknak a közvetlen megkeresésnek módszerével végzett tájékoztató
tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek a
célja, az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések
továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása üzletkötés
(vásárlás) előmozdítása érdekében.
1.13. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ
Az Adatkezelő számos esetben Külső szolgáltatót vesz igénybe, amely külső
szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik, amelyek számára a szolgáltatásaik
biztosítása érdekében az érintettek személyes adatai továbbításra kerülhetnek,
illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak.
A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső
szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az
Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső
szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn
kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen
Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
1.14. ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez.
1.15. CÍMZETTEK, ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK
Az Ön által megadott, vagy egyébként az Adatkezelő által kezelt személyes
adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az adatfeldolgozó azon munkavállalói,
megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik
teljesítése érdekében szükséges. Az adatfeldolgozókról valamennyi adatkezelés
esetén tájékoztatást adunk. Ezen túlmenően kizárólag a hatáskörében eljáró
hatóság, bíróság ilyen felhívására továbbítunk személyes adatokat.
Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles
gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek
a vonatkozó törvényi előírások, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

1.16. ADATKEZELÉS CÉLJA
Személyes adatot kezelni csak egyértelműem meghatározott, jogszerű cél
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
1.17. TILTAKOZÁS
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

1.18. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL
Ha az adatot az Adatkezelő bárki számára hozzáférhetővé teszik.

1.19. IP CÍM
Valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP protokoll szerint folyik,
a szervergépek IP címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott
gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Minden hálózatra kapcsolt
számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

1.20. ANONIMIZÁLÁS/ADATTÖRLÉS
A felhasználó által megadott személyes adatok végleges módosítása oly módon,
hogy az a későbbiekben ne legyen alkalmas a felhasználó közvetlen vagy akár
közvetett beazonosítására.
Az adatok anonimizálása, azaz felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.21. ADATZÁROLÁS
Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének,
összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy
meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

1.22. ADATMEGSEMMISÍTÉS
Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

1.23. ADATTOVÁBBÍTÁS 
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

1.24. HARMADIK SZEMÉLY
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amely/aki nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.

1.25. HARMADIK ORSZÁG
Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

1.26. ADATVÉDELMI INCIDENS
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.

1.27. NAIH
Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság, a GDPR VI. Fejezete szerinti
független felügyeleti hatóság. Részletes jogállását és feladatait az Info tv. 38.
paragrafusa határozza meg (a továbbiakban úgy is, mint: „Hatóság”).

1.28. SZEMÉLYES ADATOK HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ADATKEZELÉSE
A) A személyes adatoknak az Európai Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre
az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező Adatkezelő vagy
adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott
tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
B) személyes adatoknak az Európai Unióban megvalósuló oly kezelése, amelyre az
Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott
tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban
jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint
érintetteket.

II. FEJEZET- AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: LuxeSpa Kft.
Székhely:
Fióktelep:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:
Telefonszám:
E-mail cím:
Honlap: www.luxespa.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő)

III. FEJEZET- SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

(1) Adatkezelő szerződő természetes partnerei adatairól nyilvántartást vezet.
(2) A személyes adatok kezelésnek célja: a szerződés megkötése, teljesítése,
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása.
(3) A kezelt adatok köre: A szerződött természetes személy alábbi adatai:

 1. név,
 2. születési név,*
 3. születési idő,*
 4. anyja neve,*
 5. lakcím,*
 6. adóazonosító jel,
 7. adószám,
 8. vállalkozói, őstermelői igazolvány szám,
 9. személyi igazolvány szám,*
 10. székhely, telephely címe,
 11. telefonszám,
 12. e-mail cím,
 13. honlap-cím,
 14. bankszámlaszám,
 15. vevőszám (ügyfélszám, rendelésszám),
 16. online azonosító (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák).
  (4) Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Az
  adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés
  megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
  szükséges. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
  adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a
  szerződésben is.
  (5) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
  (6) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos
  feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó
  munkavállalói, és adatfeldolgozói.
  (7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
  (8) Adatközlés/adattovábbítás: az adatok továbbításra kerülhetnek adatfeldolgozó
  részére. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról
  tájékoztatni kell.
 17. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek,
  kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai
  Általános elvek:

(1) A személyes adatok kezelésének célja: a Adatkezelő jogi személy partnerével
kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
(2) A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,
telefonszáma, e-mail címe.
(3) Az adatkezelés jogalapja: a kapcsolat módozata szerint változó.
(4) A személyes adatok kezelésének időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az
érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
(5) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói.
(6) Az adatok forrása: személyesen az érintettől.

A kapcsolat módozatai szerint:

2.1.1 Az Adatkezelőtől egyszeri információkérés webes űrlapon keresztül

(1) Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben
részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek a céges
weboldalakon keresztül.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett számára megfelelő információ
nyújtása és kapcsolattartás.
(3) A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és opcionálisan
cégnév.
(4) Az adatkezelés jogalapja: az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

(5) Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az
információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az
érintettet, vagy a Adatkezelő hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az
adatokat a mindenkori elévülési ideig kezeli.

(6) A személyes adatok címzettjei: az információ kérésben érintettek.

(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

2.1.2. Adatkezelőtől egyszeri információkérés egyéb módon

(1) Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben
részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett számára megfelelő információ
nyújtása és kapcsolattartás.
(3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.
(4) Az adatkezelés jogalapja: az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
(5) Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az
információkéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az
érintettet, vagy a Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az
adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.
(6) A személyes adatok címzettjei: az információkérésben értinettek.
(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

2.2. Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás adatkezelése
(1) Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon
folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson elektronikus úton e-mail-ben,
postai úton vagy telefonon.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintettel történő kapcsolattartás,
felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

(3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az
esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például a
Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, a rendszeres
kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a
szerződéskötésen alapul. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás esetén a vonatkozó
adatok kezelése alapulhat az érintett vagy az Adatkezelő jogos érdekén, ilyen
esetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet hajt végre.
(5) Az adatkezelés időtartama:
a, törlési kérelem benyújtása esetén a kérelem végrehajtásáig,
b, cél megvalósulásáig,
c, ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik
személy, vagy az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi
kötelezettség elévüléséig vagy az érdek megszűnéséig tart.
(6) A személyes adatok címzettjei: az információkérésben érintettek.
(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

2.3. Érintetti ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés
(1) Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben
részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.
(2) A személyes adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása
és kapcsolattartás.
(3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.
(4) Az adatkezelés jogalapja: az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
(5) Az adatkezelés időtartama: az adatok felvételét követő év végéig.
(6) A személyes adatok címzettjei: az ajánlatkérésben érintettek.
(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 1. 4. Adatkezelő részéről történő ajánlatbekéréssel kapcsolatos
  adatkezelés
  (1) Adatkezelő szolgáltatások, termékek beszerzése esetén ajánlatokat kér be
  jelenlegi vagy potenciális Partnerektől.
  (2) A személyes adatkezelés célja: az ajánlatok összehasonlítása, a legmegfelelőbb
  kiválasztása és a kapcsolattartás.
  (3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, valamint az
  ajánlatban szereplő esetleges egyéb személyes adatok.
  (4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
  (5) Az adatkezelés időtartama:
  a, ha az ajánlatot elfogadja, akkor az ajánlatot a kapcsolódó megállapodással
  együtt, mint a vonatkozó számla alapját 8 évig kezeli.
  b, ha az ajánlatot nem fogadja el, úgy hozzájárulása esetén adatait továbbra is
  kezeljük a hozzájárulás visszavonásáig.
  (6) A személyes adatok címzettjei: az ajánlatbekérésben érintettek.
  (7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
  (8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

2.5. Szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés
(1) Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes
megkötéséhez, mint feltételhez köti.
(2) A személyes adatkezelés célja: megállapodás megkötése, kapcsolattartás.
(3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.
(4) Az adatkezelés jogalapja: megállapodás megkötése esetén az adatkezelés
jogalapja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
(5) Az adatkezelés időtartama:
a, azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat
kezeli,
b, azon személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a
bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

(6) A személyes adatok címzettjei: szerződő felek, mint jogi személyek képviseletét
ellátó személyek.

(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
(8) Adatközlés/adattovábbítás: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e
címzett adatait az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

 1. Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés
  (1) Adatkezelő lehető veszi, hogy érintett az Adatkezelő termékeit megrendelendő,
  a Adatkezelőtől meghatározott címre történő kiszállítást kezdeményezzen.
  (2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett által megrendelt termékek
  határidőben történő kiszállítása és kapcsolattartás.
  (3) A kezelt személyes adatok köre: megrendelő/ ügyintéző neve, telefonszáma,
  természetes személy érintett lakcíme, szállítási címe.
  (4) Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés (a kiszállítás)
  teljesítéséhez szükséges.
  (5) Az adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
  érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a
  személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra
  kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés
  időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
  (6) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő értékesítéssel foglalkozó
  munkatársai, a posta ill. a futárszolgálat, mint adatfeldolgozó munkatársai.
  (7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
  (8) Adatközlés/adattovábbítás: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e
  címzett adatait az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.
 2. Panaszkezelés adatkezelése
  (1) Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő
  magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban
  (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat
  útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett panaszának azonosítása és
kezelése, kapcsolattartás.

(3) A kezelt adatok köre: a panasz azonosítója, panaszt tevő neve, telefonszáma, a
beszélgetés során megadott személyes (számlázási/levelezési cím) adatok.
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a
válasz másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli.
(6) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő panaszkezeléssel foglalkozó
munkatársai.
(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érinettől.
(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára kizárólag akkor kerül
közlésre, ha az érintett, vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogainak
érvényesítése, vagy kötelezettségeinek teljesítése szempontjából az adatközlésre
szükség van.

 1. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően az Adatkezelő is
használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert
tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet
keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a
webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak
felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek
között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató
egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak
használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát,
elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson,
és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal
üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések
megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő
színvonalú biztosítását.
(2) Az Adatkezelő honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az
általa böngészésre használt eszközről például az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 a böngésző típusa,
 a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított
nyelv),
 látogatás időpontja,
 a meglátogatott oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja
böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze,
ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában
megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az
automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
Egy másik lehetőség a sütik engedélyezésére vagy tiltására a Sütikezelő ablak
Beállítások gombjára kattintva lehetséges. Itt a statisztikai, illetve marketingcélú
sütiket lehet blokkolni vagy engedélyezni.
(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó
személyének beazonosítására.

(5) Adatkezelő honlapján alkalmazott sütik:

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges, funkcionális sütik:
  Ezek jegyzik meg például az első látogatáskor a felhasználó elmentett sütikezelési
  beállításait.
  A weboldal működéséhez mindenképpen szükségesek, ezért kikapcsolni nem lehet
  őket.
 2. Statisztikai célokat szolgáló sütik:
  Látogatottsági adatokat mérnek. A Google Analytics sütijei személyes adatokat nem
  gyűjtenek.
  Igény esetén a sütik használatát tiltani lehet.
 3. Marketing- és hirdetési célokat szolgáló sütik:
  Ezek általában harmadik féltől származó sütik. Ilyenek például a Facebook,
  Linkedin, YouTube, Google Ads.

Igény esetén a sütik használatát tiltani lehet, de fel kell készülni arra, hogy emiatt
egyes funkciók esetleg nem lesznek működőképesek (pl. beágyazott YouTube-
videók lejátszása).

Az Analytics Cookie-ról
Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést
készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó
böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-
szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a
Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó
böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google
Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és
telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról
további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 1. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

Érintett a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a
következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre. A hírlevélre
történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre
vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai
kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A hírlevéről az érintett a hírlevél
„Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben
tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását
jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
(2) A személyes adatok kezelésének célja:
a. Hírlevél küldése az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai tárgyában
b. Reklámanyag küldése
c. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő
linkekre történő kattintások segítségével statisztikát vezet.

(3) A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév,
keresztnév), e-mail címe.
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) Az adatkezelés időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
(6) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing
tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
adatfeldolgozóként az Adatkezelő online marketing szolgáltatója.
(7) Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve,
ha adatfeldolgozót vesz igénybe. Amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül,
úgy a címzett adatait az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

 1. Közösségi irányelvek / Adatkezelés közösségi felületeken
  (1) A Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából
  Facebook oldalt tart fenn.

(2) A Adatkezelő Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan
benyújtott panasznak.

(3) A Adatkezelő Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a
Adatkezelő nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Adatkezelő előzetes
értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) A Adatkezelő nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő
adattartalmakért, hozzászólásokért. A Adatkezelő nem felel semmilyen, a
Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer
működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 1. Rendezvény szervezésével és ajándéksorsolással kapcsolatos
  adatkezelés

8.1. Rendezvényszervezés

(1) Adatkezelő lehetővé teszi érintettek csoportjai számára, hogy bizonyos
szolgáltatásait egy adott rendezvény során vegyék igénybe.
(2) Az adatkezelés célja: a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok
ellátása, kapcsolattartás.
(3) A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó neve, e-mail címe, címe,
telefonszáma.
(4) Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben az
Adatkezelő és érintett megállapodást kötöttek a rendezvény kapcsán, úgy a
jogalap a megállapodás lesz.
(5) Az adatkezelés időtartama: abban az esetben, ha az adatok alátámasztják egy
számla kibocsátását, akkor az adatok kezelése a bizonylat jogi kezelésével
megegyező módon, a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján
legalább 8 év. Amennyiben nem, úgy az adatkezelés időtartama 5 év (általános
elévülési idő).
(6) A személyes adatok címzettjei: a rendezvény szervezésével foglalkozó
munkatársak.
(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik félnek nem került továbbításra.

8.2. Ajándéksorsolás
(1) Ha az Adatkezelő ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez,
hozzájárulás alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét,
telefonszámát, e-mail címét. A játékban való részvétel önkéntes.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének
megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése.
(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(4) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.
(5) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(6) Az adatkezelés időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig, avagy az
érintett törlési kérelméig.
(7) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő marketinggel kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Adatkezelő IT
szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat
munkavállalói.
(8) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
(9) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 1. Érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelése
  (1) Adatkezelő az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és
  videófelvételt kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, előzetes, határozott
  hozzájárulásával hozza létre, ill. továbbítja és publikálja.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett hozzájárulásában
meghatározott cél, úgy mint, az érintettről az érintett beleegyezésével készített
hang-, kép- és videófelvételek továbbítása a Partner, vagy harmadik személy
számára, vagy az Adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő
közzététele, és így az Adatkezelő marketingje.

(3) A kezelt személyes adatok köre: érintettel készült hangfelvétel, az érintett
képmása, érintettről készült egyéb pl. videóképfelvétel, amelyről az érintett
felismerhető.

(4) Az adatkezelés jogalapja: Az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása.
Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes hozzájárulását
bármikor visszavonhatja, akár a weboldalra vagy a közösségi oldalra feltöltés
előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény). Az érintettekről készült adatok
weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő
törlésével vagy zárolásával kapcsolatos információ az sales@luxespa.hu email
címen kérhető.
(5) Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
(6) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
(7) Adatközlés/adattovábbítás: Adatkezelő az elkészült adatokat az érintett
önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok
harmadik felek számára továbbításra kerülnek.

 1. Direkt marketing célú adatkezelés

(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek,
mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen
üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más
egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben
meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám
címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az Adatkezelő tevékenységéhez
kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok,
hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában
(e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a megadott
elérhetőségekre.

(3) A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,
telefonszáma, e-mail címe.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
(6) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő marketing feladatokat ellátó
munkavállalói, adatfeldolgozóként az Adatkezelő online marketing
szolgáltatója.
(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

IV. FEJEZET
ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az
érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást az
Adatkezelési szabályzatban adjuk meg.
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk).
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve
az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
(Rendelet 16. cikk).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
  nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra,
  hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
  törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
  (Rendelet 17. cikk)
  Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha
  a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.
  (Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot
közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
(Rendelet 19. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa
az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta.
(Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az
adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f)
pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükség.
(Rendelet 21. cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)
Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt,
valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel
összhangban
(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál –
különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett
jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
NAIH, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszáma: (1) 391 1400
Postacíme: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a
felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy
ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül
nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
(Rendelet 78. cikk)

Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében
megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(Rendelet 79. cikk)

V. FEJEZET- AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
  beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai
  gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
  számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
  meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
  kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
  lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként
  kéri.
 4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
  késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
  belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
  hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
  bírósági jogorvoslati jogával.
 5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett
  jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen
  biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
  ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
  tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
  költségekre:
  a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
  Adatkezelőt terheli.
 6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
  természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett
  személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

LuxeSpa Kft., 2022. június.01